Sutton Portfolio

Similar to our Folder, but with an elastic band to secure.

Sutton Portfolio
Sutton Portfolio