Century 21 Portfolio

Similar to our Folder, but with an elastic band to secure.

Century 21 Portfolio
Century 21 Portfolio